05 June 2017 407 views

      "ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ" คำขวัญเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

      เมื่อวันที่ 5มิถุนายน 2560พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งในปีนี้จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ต้องร่วมกันดูแลรักษา ให้ความสำคัญกับคุณค่าของธรรมชาติ สร้างความเข้าใจและเจตนารมณ์ที่จะช่วยปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วโลก ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

       ในการนี้กรมทรัพยากรน้ำโดยนายวิวัฒน์  โสเจยยะ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมงานและร่วมจัดบูธนิทรรศการ จัดกิจกรรม ตอบแบบสอบถามเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service