15 June 2017 518 views

                                                     รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2560

            เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย และผู้แทนหน่วยงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ

            ในการนี้มีนายวรศาสน์  อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและสำนักบริหารจัดการแม่น้ำโขง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขง ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการระดับประเทศ พ.ศ. 2559 - 2563 การศึกษาบริหารจัดการและพัฒนาที่ยืนยันในลุ่มน้ำโขงรวมถึงการศึกษาผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  รวมทั้งการพิจารณาด้านการดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของ สปป.ลาว ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service