23 June 2017 573 views

ปลัดทส. ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายนิรุติ  คูณผล ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร่วมแจกอาหารและเมล็ดพันธุ์ไม้ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง

          ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศตส.ทส.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และยังคงยืนหยัดปฏิบัติงานบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ ซึ่งมีจุดบริการประชาชน 4 จุด ดังนี้

          1. กองอำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กอ.ศตส.ทส.) บริการเข็นรถวิลแชร์ให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ บริการแจกน้ำดื่ม แจกอาหารว่าง และแจกสิ่งของที่จำเป็น เช่น ผ้าเย็น ยาดม ฯลฯ

          2. ห้องประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมให้ความรู้อาสาสมัครคัดแยกและเก็บขยะ

          3. ศาลหลักเมือง ผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่ม

          4. กรมการรักษาดินแดง ผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่ม     

ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ห้วงวันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณท้องสนามหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service