29 June 2017 662 views

การประชุมชี้แจงโครงการ  Strengthening Integrated Water Resource Planning and Management at River Basin Level

                เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายวิวัฒน์  โสเจยยะ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการ  Strengthening Integrated Water Resource Planning and Management at River Basin Level ณ ห้องประชุมสายชล อาคารกรมทรัพยากรน้ำ โดยมี Mr. Jorma Koponen หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ และคณะผู้แทน เข้าร่วมประชุม ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้อนุมัติโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance :TA) โครงการ Strengthening Integrated Water Resource Planning and Management at River Basin Level (TA9204/THA) ในวงเงิน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ แก่รัฐบาลไทย โดยมีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยบริหารโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ำให้เกิดข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำ 25 ลุ่มน้ำ ผ่านทางการจัดเวทีหารือของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้มอบหมายนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service