29 June 2017 658 views

                                                                              ทน. ประชุมเตรียมการ การจัดประชุมระหว่างประเทศ                                             

เรื่อง Water Demand Management among Competing Sectors

                 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายวรศาสน์  อภัยพงษ์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการสำหรับการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่อง Water Demand Management among Competing Sectors ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะทำงานร่วมประชุมเตรียมการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service