18 July 2017 573 views

กรมทรัพยากรน้ำมอบดอกไม้เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครบรอบ 10ปี

              เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายสมนึก  สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 10ปีณ ห้องประชุมปีตอพงศ์พึ่งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ชั้น 9 ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service