25 July 2017 661 views

               เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อทราบหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณและแบบรายงานการปรับลดแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประขุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service