26 July 2017 668 views

กรมทรัพยากรน้ำจัดโครงการปันน้ำใจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

        เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางสาวรัตนา  วิชยธนากูล ผู้อำนวยการ กลุ่มช่วยอำนวยการกรมทรัพยากรน้ำ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ จัดกิจกรรมโครงการปันน้ำใจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวัดปากคลองอุดม อำเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี 

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service