15 August 2017 732 views

การประชุมจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

           

             เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายวรศาสน์  อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยตาข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อจดทำแผน/งานโครงการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ประชุมขอคระกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

            โดยมีนายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ จากหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service