18 August 2017 682 views

กรมทรัพยากรน้ำให้การต้อนรับที่ปรึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

            เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและปรึกษาหารือร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำในเรื่องระบบเตือนภัยน้ำจากดินถล่มบนพื้นที่สูง และติดตามสถานการณ์น้ำแบบ Real Time ในลุ่มน้ำสำคัญ รวมถึงการจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service