02 October 2017 365 views

          ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. .... จะดูแลคุ้มครองเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานและต้องการใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีสิทธิเข้าถึงน้ำอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีภาระค่าใช้น้ำ

          นายวรศาสน์  อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุม จัดสรร และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน จึงทำให้การใช้น้ำสาธารณะไม่มีการคุ้มครองสิทธิการใช้น้ำ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะคุ้มครองสิทธิการใช้น้ำให้เกิดความเป็นธรรม ป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมาตรา ๓๙ มีการกำหนดประเภทการใช้น้ำไว้ ๓ ประเภท ได้แก่ การใช้น้ำประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อการดำรงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งการใช้น้ำตามจารีตประเพณี ซึ่งเป็นการใช้น้ำของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่ต้องขออนุญาตและไม่เสียค่าใช้น้ำ    การใช้น้ำประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้น้ำในปริมาณมากเพื่อการอุตสาหกรรมหรือการเกษตรเพื่อการพาณิชย์การประปาสัมปทาน การท่องเที่ยว และ การใช้น้ำประเภทที่สามได้แก่ การใช้น้ำในปริมาณมากที่จะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางหรือส่งผลกระทบข้ามลุ่มน้ำ จึงจำเป็นต้องขออนุญาตใช้น้ำโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มน้ำหรือคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

           ทั้งนี้ตามร่างกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดว่า “ในการจัดสรรน้ำและการอนุญาตใช้น้ำให้คำนึงถึงการใช้น้ำประเภทที่หนึ่งและการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์เป็นลำดับแรก ในกรณีที่มีการเก็บค่าใช้น้ำสำหรับการใช้น้ำประเภทที่สองและที่สามให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำในการพิจารณา โดยต้องคำนึงถึงต้นทุนในการผลิตและการจัดหาน้ำ ปริมาณความขาดแคลนหรือค่าเสียโอกาสในการนำน้ำไปใช้ ตลอดจนประโยชน์ต่อสังคม และการเก็บค่าใช้น้ำประเภทที่สองและสาม สามารถยกเว้นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 47”

            ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวมีไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนเกษตรกรนอกเขตชลประทานให้สามารถเข้าถึงน้ำได้เป็นลำดับแรก และไม่มีการเก็บค่าใช้น้ำแต่อย่างใด

            ภายหลังกฎหมายผ่านสภาแล้ว จำเป็นจะต้องศึกษารายละเอียดให้เหมาะสมและต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 39 ต่อไป

            จึงขอให้ทุกภาคส่วนติดตามความก้าวหน้าและร่วมให้ความเห็นในการออกกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้สร้างภาระแก่ประชาชนแต่อย่างใด แต่จะเป็นการปิดช่องว่างของการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1355 และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 57 มาตรา 72(4) และมาตรา 258 ช(1)

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service