04 October 2017 398 views

           ขอเชิญรับฟังประเด็น ร่าง พรบ.น้ำ ทางรายการเคลียร์ คัด ชัดเจน ทางช่อง NBT  ในวันพฤหัสบดีที่ 5ตุลาคม 2560เวลา 11.05น. ให้สัมภาษณ์โดยนายวรศาสน์  อภัยพงษ์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

           "...กฎหมายนี้จะเข้าไปบริหารจัดการ มีการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำอย่างเป็นธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน..."

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service