24 November 2017 428 views

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ

ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

            เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม และแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

            โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกกองบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service