15 January 2018 463 views

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

โครงการระบบกระจายน้ำหนองตะไก้

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายวรศาสน์  อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบกระจายน้ำหนองตะไก้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

           โดยมีนายสันติพร  นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอธิบายความเป็นมาของโครงการฯรวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service