อำนาจ และหน้าที่


          กรมทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจการเสนอแนะในการจัดทำนโยบายและแผนและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมทั้งควบคุมดูแลกำกับประสานติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำพัฒนาวิชาการกำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้ำเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นเอกภาพและยั่งยืนโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการในการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ รวมทั้งกำกับและประสานให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติ
(2) กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
(3) ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
(4) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามนโยบาย แผนแม่บท แผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้กำหนดไว้ทั้งในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ
(5) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
(6) กำหนดหรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
(7) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ รวมทั้งรณรงค์ทำความเข้าใจกับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรน้ำ
(8) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
(9) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ มาตรฐานและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
          ประกอบกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 46/2560    สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 และคำสั่ง ที่ 2/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 จัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยตัดโอนภารกิจและอัตรากำลังของกรมทรัพยากรน้ำในด้านงานเสนอแนะนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับข้ามลุ่มน้ำ การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการติดตามประเมินผล และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
          รวมถึงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำมีหน้าที่ภายใต้หมวด 1 ทรัพยากรน้ำ หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ หมวด 5 ภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม หมวด 6 การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและหมวด 8 ความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ำสาธารณะ
 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการจัดทำประเด็นสนับสนุนแผนตรวจราชการประจำปี และการประเมินผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ตรวจราชการประจำทุกเดือนเพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นการตรวจและผลความคืบหน้าของการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือแก้ไขปัญหาในแต่ละเดือน
(ข) จัดทำแผนการตรวจราชการและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมในการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรน้ำ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง การติดตามผลการดำเนินการและจัดทำรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
(ค) พัฒนาระบบการตรวจราชการ การรายงาน และการติดตามผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
(ง) ประสาน เร่งรัด ติดตาม ดำเนินการสอบสวน ไต่สวน จัดทำสำนวนการสอบสวน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงเมื่อพบว่าอาจเข้าข่ายกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการตรวจสอบรายงานการสอบสวน สืบสวนเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจ
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินการภายในกรมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรมทรัพยากรน้ำ
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการในกรมทรัพยากรน้ำเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
(ข) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒาระบบราชการในกรมทรัพยากรน้ำ
(ค) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิตกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง และอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ
(ข) สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายของกรมทรัพยากรน้ำ
(ค) เสนอความเห็นและให้คำปรึกษาข้อหารือทางกฎหมาย กฎ ระบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(ง) ศึกษา พิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของสำนักหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(ก) งานสารบรรณของกรม
(ข) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะของกรม
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงาน ประสานราชการของกรม
(จ) ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เลี้ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ
(ข) เสนอแนะแนวทาง แผนแม่บท มาตรการ รวมทั้งประสานการนำแผนไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขวิกฤติน้ำ
(ค) สร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริหารจัดการระบบเครือข่าย และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม
(ข) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ
(ค) ให้บริการและเผยแพร่ข้อสนเทศทรัพยากรน้ำ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ และแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ
(ข) เสนอแนะแนวทาง กรอบแผนงาน และมาตรการในการจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
(ค) พิจารณา กลั่นกรอง เสนอแนะ และประสานแผน
(ง) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกับทรัพยากรน้ำ
(จ) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) พัฒนาวิชาการ มาตรฐาน รูปแบบ หลักเกณฑ์ และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการพัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบเพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และอื่น ๆ
(ข) ให้การสนับสนุน และคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการและมาตรฐานหลักเกณฑ์ด้านบริหารจัดการน้ำแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
(ค) ตรวจสอบ กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทาน
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ศึกษา ประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความเหมายะสมของโครงการ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวางระบบโครงข่ายการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุง บำรุงรักษา
(ข) พัฒนาและจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และคู่มือด้านการพัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้ำ
(ค) เฝ้าระวัง กำกับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ
(ง) ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้กับหน่วยงานระดับภาค คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ศึกษา วิจัยด้านอุทกวิทยา และจัดทำแผนที่อุทกวิทยา
(ข) ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(ค) วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพน้ำในภาพรวม วางแผน พัฒนาทดสอบวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(ง) วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ด้านอุทกวิทยา
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
(ข) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(ค) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ
(ง) พัฒนาให้ความรู้และเพิ่มทักษะแก่บุคลากรด้านทรัพยากรน้ำและด้านอื่น ๆ รวมทั้งรณรงค์ทำความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติ และปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ข) กำหนดมาตรการและการป้องกันเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงแหล่งน้ำ
(ค) เฝ้าระวังและควบคุมการใช้และอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
(ง) ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้กับคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เทคนิควิชาการและบุคลากรกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
(ข) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงและคณะกรรมการระหว่างประเทศของฝ่ายไทย
(ค) ถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิควิชาการจากเวทีการประชุมระหว่างประเทศมาเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในกรมและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
(ง) ติดต่อประสานงาน เข้าร่วมเจรจา เตรียมการต่างๆ เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ โครงการเงินกู้และโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศของกรม
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือหรือพันธกรณีด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำระหว่างประเทศ (ข) เจรจา พัฒนาความร่วมมือ และอนุวัติตามพันธกรณีของระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้น้ำในลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
(ค) บริหารจัดการ และกำกับดูแลแผนงาน/โครงการความร่วมมือที่มีนัยสำคัญต่อลุ่มน้ำในระดับภูมิภาค ทวิภาคี ประเทศ ลุ่มน้ำ และลุ่มน้ำสาขา รวมถึงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ
(ง) ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำระหว่างประเทศกับต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและคณะกรรมการลุ่มน้ำ
(จ) เผยแพร่องค์ความรู้จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
(ฉ) ศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการในลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ข) พัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถ รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
(ค) จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการสำรวจออกแบบและพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ำ
(ง) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเป็นศูนย์เครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการกรมทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉ) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ