RSS Feeds


ดาวน์โหลดไฟล์ rssnewsreader.php ไปวางไว้ใน Directory เดียวกันกับ Web ของคุณ - ดาวน์โหลดที่นี่
แบบที่ 1
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","coloumn",132,85,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล


  สทภ.1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดพะเยา   สทภ.1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดพะเยา
  ทส. เดินหน้านำเสนอการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติตามร่าง พ.ร.บ.น้ำ ก(หมวดที่ 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ)   ทส. เดินหน้านำเสนอการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติตามร่าง พ.ร.บ.น้ำ ก(หมวดที่ 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ)
โครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความรับรู้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการลุ่มน้ำ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ ลุ่มน้ำ องค์กรผู้ใช้น้ำ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีความเข้าใจอนุบัญญัติและเป็นการป้องกันพร้อมลด ความขัดแย้งจากการบังคับใช้อนุบัญญัติดังกล่าวในอนาคต ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการประชุมดังกล่าวถือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในร่างกฎหมายฯครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเป้าหมายของการประชุมจะจัดทั้งหมด 5 ครั้งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละครั้งจะนำเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต รวมทั้งการขอและการออกใบแทน การอนุญาต การใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามตามมาตรา 45 2) ร่างประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำสำหรับการใช้น้ำประเภทที่สองและการใช้น้ำประเภทที่สามตามมาตรา 47 3) ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตามมาตรา 50 4) ร่างประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตามมาตรา 51 และ 5) ร่างประกาศกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำได้ยกร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ ตามหมวด 6 มาตรา 78 ซึ่งร่างดังกล่าวได้ถูกเสนอแก่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายเรียบร้อยแล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  สทภ.9  ร่วมตรวจสอบการซ่อมแซมสถานีเตือนภัย ในพื้นที่จังหวัดน่านและแพร่   สทภ.9 ร่วมตรวจสอบการซ่อมแซมสถานีเตือนภัย ในพื้นที่จังหวัดน่านและแพร่
  สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ (บ้านแม่โถหลวง) จังหวัดเชียงใหม่   สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ (บ้านแม่โถหลวง) จังหวัดเชียงใหม่

แบบที่ 2
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","list",0,0,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล

สทภ.1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดพะเยา
ทส. เดินหน้านำเสนอการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติตามร่าง พ.ร.บ.น้ำ ก(หมวดที่ 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ)
สทภ.9 ร่วมตรวจสอบการซ่อมแซมสถานีเตือนภัย ในพื้นที่จังหวัดน่านและแพร่
สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ (บ้านแม่โถหลวง) จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ rss_news_TH_2.xml
รับสมัครงานและประกาศผล rss_news_TH_4.xml
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง rss_news_TH_73.xml
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง rss_news_TH_59.xml
ประกาศงานบุคคล rss_news_TH_80.xml
อบรม / สัมมนา rss_news_TH_3.xml
ประกาศ E-Bidding / E-Market rss_news_TH_68.xml
นิทรรศการ rss_news_TH_71.xml
ประกาศจ้างที่ปรึกษา rss_news_TH_81.xml
ภาพกิจกรรม rss_news_TH_69.xml
ประกาศสอบราคา rss_news_TH_10.xml
ทะเบียนผู้รับจ้าง rss_news_TH_79.xml
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา rss_news_TH_74.xml
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) rss_news_TH_28.xml
สาระสำคัญของสัญญา rss_news_TH_76.xml
งบทดลอง rss_news_TH_78.xml
ข้อมูลน่ารู้
Open Data rss_article_TH_37.xml
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ rss_article_TH_38.xml
การเรียนรู้ด้วยตนเอง rss_article_TH_39.xml
เอกสารเผยแพร่ rss_article_TH_36.xml
ดาวน์โหลด rss_article_TH_35.xml
สถานการณ์น้ำ
สถานการณ์น้ำ rss_status_TH_26.xml
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร rss_status_TH_23.xml
รายงานระดับน้ำ CCTV rss_status_TH_21.xml
รายงานสถานการณ์ Early Warning rss_status_TH_61.xml
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง rss_status_TH_49.xml
รายงานความช่วยเหลือ rss_status_TH_69.xml
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ