RSS Feeds


ดาวน์โหลดไฟล์ rssnewsreader.php ไปวางไว้ใน Directory เดียวกันกับ Web ของคุณ - ดาวน์โหลดที่นี่
แบบที่ 1
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","coloumn",132,85,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล


  สทภ.8 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และผู้เเทนภาคประชาชน ครั้งที่ 9/2565   สทภ.8 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และผู้เเทนภาคประชาชน ครั้งที่ 9/2565
  ทส.กำชับ เตรียมรับสถานการณ์พายุโนรูตลอด 24 ชม.   ทส.กำชับ เตรียมรับสถานการณ์พายุโนรูตลอด 24 ชม.
วันนี้ (27 กันยายน 2565) นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรม ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์พายุโนรู ณ ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ ทั้งนี้อธิบดีฯได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานส่วนกลางรายงานสถานการณ์น้ำ สรุปผลการดำเนินการด้านป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วม ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายใต้ ทส.ต่อกระทรวงรายวันตลอดฤดูฝน รวมทั้งให้ปฏิบัติงานร่วมกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ นอกจากนี้ให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากระบบ Early Warning ตลอด 24 ชม. และรายงานแจ้งเตือนผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามผลการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ ประสานงานกับผู้รู้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ อธิบดีๆ ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 รายงานการแจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานในพื้นที่ทราบ และประสานงานกับศูนย์ส่วนหน้าของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบังคับน้ำ และดำเนินการพร่องน้ำในแหล่งน้ำของ ทน. สนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น
  สทภ.1 สปล.ปิงตอนล่าง  จัดโครงการฝึกอบรมการจัดตั้งและให้ความรู้เครือข่ายผู้ใช้น้ำเกษตรน้ำฝนเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1)   สทภ.1 สปล.ปิงตอนล่าง จัดโครงการฝึกอบรมการจัดตั้งและให้ความรู้เครือข่ายผู้ใช้น้ำเกษตรน้ำฝนเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1)
  สทภ.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2565   สทภ.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2565

แบบที่ 2
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","list",0,0,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล

สทภ.8 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และผู้เเทนภาคประชาชน ครั้งที่ 9/2565
ทส.กำชับ เตรียมรับสถานการณ์พายุโนรูตลอด 24 ชม.
สทภ.1 สปล.ปิงตอนล่าง จัดโครงการฝึกอบรมการจัดตั้งและให้ความรู้เครือข่ายผู้ใช้น้ำเกษตรน้ำฝนเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1)
สทภ.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2565

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ rss_news_TH_2.xml
รับสมัครงานและประกาศผล rss_news_TH_4.xml
ประกาศงานบุคคล rss_news_TH_80.xml
อบรม / สัมมนา rss_news_TH_3.xml
นิทรรศการ rss_news_TH_71.xml
ภาพกิจกรรม rss_news_TH_69.xml
ข้อมูลน่ารู้
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน rss_article_TH_40.xml
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ rss_article_TH_41.xml
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ rss_article_TH_42.xml
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ rss_article_TH_43.xml
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ rss_article_TH_44.xml
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม rss_article_TH_45.xml
บทความ rss_article_TH_5.xml
งานวิจัย rss_article_TH_34.xml
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ rss_article_TH_38.xml
การเรียนรู้ด้วยตนเอง rss_article_TH_39.xml
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่ rss_article_TH_36.xml
ดาวน์โหลด rss_article_TH_35.xml
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน rss_status_TH_71.xml
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา rss_status_TH_26.xml
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ rss_status_TH_23.xml
รายงานระดับน้ำ CCTV rss_status_TH_21.xml
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย rss_status_TH_61.xml
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง rss_status_TH_49.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ rss_status_TH_72.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ rss_status_TH_73.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก rss_status_TH_74.xml
รายงานความช่วยเหลือ rss_status_TH_69.xml
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ