RSS Feeds


ดาวน์โหลดไฟล์ rssnewsreader.php ไปวางไว้ใน Directory เดียวกันกับ Web ของคุณ - ดาวน์โหลดที่นี่
แบบที่ 1
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","coloumn",132,85,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล


  ทส. ทน. สทภ.11 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการหนองเสือกินหมาพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านโนนกอก   ทส. ทน. สทภ.11 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการหนองเสือกินหมาพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านโนนกอก
  ทส. ทน. สทภ.11 ลงพื้นที่ตรวจรับงานพัสดุโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านป่าชาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ทส. ทน. สทภ.11 ลงพื้นที่ตรวจรับงานพัสดุโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านป่าชาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  สสป. ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   สสป. ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) มอบหมายให้ นางวลิตา ชวนขยัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ในด้านผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงาน การดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงฯ
  ทส. ทน. สทภ.11 ลงพื้นที่วิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวางโครงการฯ   ทส. ทน. สทภ.11 ลงพื้นที่วิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวางโครงการฯ

แบบที่ 2
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","list",0,0,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล

ทส. ทน. สทภ.11 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการหนองเสือกินหมาพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านโนนกอก
ทส. ทน. สทภ.11 ลงพื้นที่ตรวจรับงานพัสดุโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านป่าชาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สสป. ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทส. ทน. สทภ.11 ลงพื้นที่วิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวางโครงการฯ

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ rss_news_TH_2.xml
รับสมัครงานและประกาศผล rss_news_TH_4.xml
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง rss_news_TH_73.xml
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง rss_news_TH_59.xml
ประกาศงานบุคคล rss_news_TH_80.xml
อบรม / สัมมนา rss_news_TH_3.xml
ประกาศ E-Bidding / E-Market rss_news_TH_68.xml
ประกาศจ้างที่ปรึกษา rss_news_TH_81.xml
นิทรรศการ rss_news_TH_71.xml
ภาพกิจกรรม rss_news_TH_69.xml
ประกาศสอบราคา rss_news_TH_10.xml
ทะเบียนผู้รับจ้าง rss_news_TH_79.xml
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา rss_news_TH_74.xml
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) rss_news_TH_28.xml
สาระสำคัญของสัญญา rss_news_TH_76.xml
งบทดลอง rss_news_TH_78.xml
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี rss_news_TH_82.xml
ข้อมูลน่ารู้
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน rss_article_TH_40.xml
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ rss_article_TH_41.xml
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ rss_article_TH_42.xml
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ rss_article_TH_43.xml
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ rss_article_TH_44.xml
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม rss_article_TH_45.xml
บทความ rss_article_TH_5.xml
งานวิจัย rss_article_TH_34.xml
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ rss_article_TH_38.xml
การเรียนรู้ด้วยตนเอง rss_article_TH_39.xml
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่ rss_article_TH_36.xml
ดาวน์โหลด rss_article_TH_35.xml
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน rss_status_TH_71.xml
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา rss_status_TH_26.xml
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ rss_status_TH_23.xml
รายงานระดับน้ำ CCTV rss_status_TH_21.xml
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย rss_status_TH_61.xml
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง rss_status_TH_49.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ rss_status_TH_72.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ rss_status_TH_73.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก rss_status_TH_74.xml
รายงานความช่วยเหลือ rss_status_TH_69.xml
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ