RSS Feeds


ดาวน์โหลดไฟล์ rssnewsreader.php ไปวางไว้ใน Directory เดียวกันกับ Web ของคุณ - ดาวน์โหลดที่นี่
แบบที่ 1
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","coloumn",132,85,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล


  สทน.11 จัดประชุมเร่งรัดเเละติดตามงานโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาเเหล่งน้ำเเละโครงการพัฒนาเเละเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ปีงบประมาณ 2565-2566   สทน.11 จัดประชุมเร่งรัดเเละติดตามงานโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาเเหล่งน้ำเเละโครงการพัฒนาเเละเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ปีงบประมาณ 2565-2566
  วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หมูที่ 7 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หมูที่ 7 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
  สทน.10 จัดประชุมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สปก.แปลง 83 จังหวัดชุมพร   สทน.10 จัดประชุมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สปก.แปลง 83 จังหวัดชุมพร
  ​สทน.7 ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบผึ้ง   ​สทน.7 ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบผึ้ง

แบบที่ 2
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","list",0,0,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล

สทน.11 จัดประชุมเร่งรัดเเละติดตามงานโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาเเหล่งน้ำเเละโครงการพัฒนาเเละเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ปีงบประมาณ 2565-2566
วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หมูที่ 7 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สทน.10 จัดประชุมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สปก.แปลง 83 จังหวัดชุมพร
​สทน.7 ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบผึ้ง

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ rss_news_TH_2.xml
รับสมัครงานและประกาศผล rss_news_TH_4.xml
ประกาศงานบุคคล rss_news_TH_80.xml
อบรม / สัมมนา rss_news_TH_3.xml
นิทรรศการ rss_news_TH_71.xml
ภาพกิจกรรม rss_news_TH_69.xml
ข้อมูลน่ารู้
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน rss_article_TH_40.xml
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ rss_article_TH_41.xml
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ rss_article_TH_42.xml
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ rss_article_TH_43.xml
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ rss_article_TH_44.xml
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม rss_article_TH_45.xml
บทความ rss_article_TH_5.xml
งานวิจัย rss_article_TH_34.xml
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ rss_article_TH_38.xml
การเรียนรู้ด้วยตนเอง rss_article_TH_39.xml
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่ rss_article_TH_36.xml
ดาวน์โหลด rss_article_TH_35.xml
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน rss_status_TH_71.xml
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา rss_status_TH_26.xml
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ rss_status_TH_23.xml
รายงานระดับน้ำ CCTV rss_status_TH_21.xml
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย rss_status_TH_61.xml
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง rss_status_TH_49.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ rss_status_TH_72.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ rss_status_TH_73.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก rss_status_TH_74.xml
รายงานความช่วยเหลือ rss_status_TH_69.xml
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง