RSS Feeds


ดาวน์โหลดไฟล์ rssnewsreader.php ไปวางไว้ใน Directory เดียวกันกับ Web ของคุณ - ดาวน์โหลดที่นี่
แบบที่ 1
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","coloumn",132,85,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล


  สทภ.4 เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองละเลิงเค็ง ระยะที่ 2 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น   สทภ.4 เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองละเลิงเค็ง ระยะที่ 2 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
  สทภ.4 เข้าร่วมศึกษาดูงาน“การบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม   สทภ.4 เข้าร่วมศึกษาดูงาน“การบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม
  สทภ.๔ ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา และงานตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีสนามระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำชี (Telemetering)   สทภ.๔ ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา และงานตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีสนามระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำชี (Telemetering)
นายสาธิต  สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔   ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ ขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ สถานี ในเขต ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู , จังหวัดชัยภูมิ , จังหวัดขอนแก่น , จังหวัดกาฬสินธุ์ , จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณน้ำ และปริมาณตะกอนแขวนลอย มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลสถิติทางอุทกวิทยาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยข้อมูลทางอุทกวิทยาเป็นหัวใจสำคัญอันดับแรกประการหนึ่งในการพิจารณาวางโครงการเพื่อการวิเคราะห์แหล่งน้ำ หาจำนวนน้ำต้นทุน การวิเคราะห์สภาวะการติดตามช่วงฤดูน้ำหลาก และน้ำแล้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีสนามระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำชี (Telemetering) โดยเข้าทำการปรับตั้งค่าระดับน้ำให้มีความถูกต้อง ให้สามารถใช้ข้อมูลจากสถานีดังกล่าวเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำได้ต่อไป
  สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุน กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรบ้านปง)   สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุน กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรบ้านปง)

แบบที่ 2
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","list",0,0,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล

สทภ.4 เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองละเลิงเค็ง ระยะที่ 2 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
สทภ.4 เข้าร่วมศึกษาดูงาน“การบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม
สทภ.๔ ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา และงานตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีสนามระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำชี (Telemetering)
สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุน กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรบ้านปง)

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ rss_news_TH_2.xml
รับสมัครงานและประกาศผล rss_news_TH_4.xml
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง rss_news_TH_73.xml
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง rss_news_TH_59.xml
ประกาศงานบุคคล rss_news_TH_80.xml
อบรม / สัมมนา rss_news_TH_3.xml
ประกาศ E-Bidding / E-Market rss_news_TH_68.xml
นิทรรศการ rss_news_TH_71.xml
ประกาศจ้างที่ปรึกษา rss_news_TH_81.xml
ภาพกิจกรรม rss_news_TH_69.xml
ประกาศสอบราคา rss_news_TH_10.xml
ทะเบียนผู้รับจ้าง rss_news_TH_79.xml
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา rss_news_TH_74.xml
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) rss_news_TH_28.xml
สาระสำคัญของสัญญา rss_news_TH_76.xml
งบทดลอง rss_news_TH_78.xml
ข้อมูลน่ารู้
กฏหมาย rss_article_TH_32.xml
ระเบียบข้อบังคับ rss_article_TH_33.xml
Open Data rss_article_TH_37.xml
เอกสารเผยแพร่ rss_article_TH_36.xml
ดาวน์โหลด rss_article_TH_35.xml
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ rss_article_TH_38.xml
สถานการณ์น้ำ
สถานการณ์น้ำ rss_status_TH_26.xml
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร rss_status_TH_23.xml
รายงานระดับน้ำ CCTV rss_status_TH_21.xml
รายงานสถานการณ์ Early Warning rss_status_TH_61.xml
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง rss_status_TH_49.xml
รายงานความช่วยเหลือ rss_status_TH_69.xml
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ