ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)


 
 
นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช
    รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ที่อยู่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6
    ซอย 34 แขวงพญาไท
    เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    โทรศัพท์ 0 2271 6133     
 
 

วิสัยทัศน์

" ยกระดับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "


ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และมั่งคงปลดอภัย


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาคลังข้อมูล และฐานข้อมูลดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บริการทุกภาคส่วน


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล


เอกสารเผยแพร่


ปฏิทินกิจกรรม (DCIO)


แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาด้าน ICT

  1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท/100 ล้านบาท (เพื่อพิจารณา) อำนาจอนุมัติโดย ทส.
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (เพื่อพิจารณา) อำนาจอนุมัติโดย ทส.
  3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (เพื่อทราบ คณะกรรมการฯ ทส.) อำนาจอนุมัติโดยกรม
  4. แบบบัญชีราคากลาง
  5. เอกสารรายงานตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เกิน 5 ล้านบาท
  6. เอกสารรายงานตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ล้านบาท

เกณฑ์ราคากลาง

เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ​​เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

 

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ