ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)


 

  

    นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ
    รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ที่อยู่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6
    ซอย 34 แขวงพญาไท
    เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    โทรศัพท์ 0 2271 6133

วิสัยทัศน์

" ยกระดับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "


ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และมั่งคงปลดอภัย


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาคลังข้อมูล และฐานข้อมูลดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บริการทุกภาคส่วน


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล


เอกสารเผยแพร่


ปฏิทินกิจกรรม (DCIO)


แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาด้าน ICT

  1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท/100 ล้านบาท (เพื่อพิจารณา) อำนาจอนุมัติโดย ทส.
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (เพื่อพิจารณา) อำนาจอนุมัติโดย ทส.
  3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (เพื่อทราบ คณะกรรมการฯ ทส.) อำนาจอนุมัติโดยกรม
  4. แบบบัญชีราคากลาง
  5. เอกสารรายงานตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เกิน 5 ล้านบาท
  6. เอกสารรายงานตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ล้านบาท

เกณฑ์ราคากลาง

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ