ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ


ผู้บริหารระดับสูง
นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6000 ต่อ 6111
Email: bhadol.t@dwr.mail.go.th


นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6000 ต่อ 6154
Email: athiwat.s@dwr.mail.go.th


นายสมฤทธิ์  วิไลพรรัตนา

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
โทร 02 271 6000 ต่อ 6125
Email: somrit.v@dwr.mail.go.th


นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข

นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
โทร - ต่อ -
Email: satit.s@dwr.mail.go.th


นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
โทร 0 2271 6000 ต่อ 6262
Email: amonrat.p@dwr.mail.go.th


นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์

นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์
ผู้ตรวจราชการกรม
โทร 0 2271 6000 ต่อ 6194
Email: chatsuree.h@dwr.mail.go.thนายกิตติ  จันทร์ส่อง

นายกิตติ จันทร์ส่อง
เลขานุการกรม
โทร 0 2271 6181
Email: kitti.j@dwr.mail.go.th


นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์

นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6000 ต่อ 6136
Email: yanyong.i@dwr.mail.go.th


นายการุณย์  เปรมวุติ

นายการุณย์ เปรมวุติ
ผู้อำนวยการสำนัก วิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา
โทร 022716188
Email: karoon.p@dwr.mail.go.th


นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
โทร 0 2271 6177
Email: jiravat.r@dwr.mail.go.th


นางจรรยา ไตรรัตน์

นางจรรยา ไตรรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ
โทร 0 2271 6171
Email: janya.t@dwr.mail.go.th


นายประยุทธ์ ไกรปราบ

นายประยุทธ์ ไกรปราบ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ
โทร 0 2271 6161
Email: prayuth.g@dwr.mail.go.th


นายนิรุติ คูณผล

นายนิรุติ คูณผล
ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
โทร 0 2271 6166
Email: nirut.k@dwr.mail.go.th


นายธีระชุณ บุญสิทธิ์

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
โทร 0 2271 6151
Email: teerachun.b@dwr.mail.go.th


นายมงคล หลักเมือง

นายมงคล หลักเมือง
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
โทร 0 2271 6000 ต่อ 6141
Email: mongkol.l@dwr.mail.go.th


นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6131
Email: phoschanan.s@dwr.mail.go.th


นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร 0 2271 6195
Email: nattakan.s@dwr.mail.go.th


นายธงชัย ลิ้มสงวน

นายธงชัย ลิ้มสงวน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
โทร 0 2298 6287
Email: thongchai.l@dwr.mail.go.th


ชมพูนุช ดลสุขเลิศ

ชมพูนุช ดลสุขเลิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร 0 2271 6197
Email: chompoonuch.d@dwr.mail.go.thนายนิทัศน์ สุดดีพงษ์

นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
โทร 0 5431 3381
Email: nithat.s@dwr.mail.go.th


นายพิสิทธิ์  ทิพย์โอสถ

นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2
โทร 0 3622 5241 ต่อ 100
Email: pisith.t@dwr.mail.go.th


นายชูชาติ นารอง

นายชูชาติ นารอง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
โทร 0 4229 0350 ต่อ 201
Email: chuchart.n@dwr.mail.go.th


นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข

นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
โทร 0 4322 8524
Email: satit.s@dwr.mail.go.th


นายพสิษฐ์  เอี่ยวพานิช

นายพสิษฐ์ เอี่ยวพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
โทร 0 4492 0256
Email: phasut.e@dwr.mail.go.th


นายสุมธ  สายทอง

นายสุมธ สายทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
โทร 0 3721 3638 ต่อ 104
Email: soomet.s@dwr.mail.go.th


นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
โทร 0 3237 0405 ต่อ 102
Email: vesarush.s@dwr.mail.go.th


นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก

นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
โทร 0 7425 1156
Email: suthat.n@dwr.mail.go.th


นายนิมตร โคตรบัว

นายนิมตร โคตรบัว
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
โทร 0 5531 1881
Email: nimitr.k@dwr.mail.go.th


นายสาธิต รัตนสิงห์

นายสาธิต รัตนสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
โทร 0 7727 2942
Email: satit.r@dwr.mail.go.th


นายวิเวช  สุทธิประภา

นายวิเวช สุทธิประภา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
โทร 0 4531 1969
Email: wiwech.s@dwr.mail.go.th


shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ