ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ


ผู้บริหารระดับสูง
นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6117
Email: bhadol.t@dwr.mail.go.th


ว่าง

ว่าง
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6154


ว่าง

ว่าง
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6144


ว่าง

ว่าง
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6123


นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์

นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
โทร 0 2271 6262
Email: nithat.s@dwr.mail.go.th


ว่าง

ว่าง
ผู้ตรวจราชการกรม
โทร 0 2271 6194นายกิตติ  จันทร์ส่อง

นายกิตติ จันทร์ส่อง
เลขานุการกรม
โทร 0 2271 6181
Email: kitti.j@dwr.mail.go.th


นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์

นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6136
Email: yanyong.i@dwr.mail.go.th


นายการุณย์  เปรมวุติ

นายการุณย์ เปรมวุติ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา
โทร 022716188
Email: karoon.p@dwr.mail.go.th


นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
โทร 0 2271 6177
Email: jiravat.r@dwr.mail.go.th


นายนิรุติ คูณผล

นายนิรุติ คูณผล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ
โทร 0 2271 6171
Email: nirut.k@dwr.mail.go.th


นายประยุทธ์ ไกรปราบ

นายประยุทธ์ ไกรปราบ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ
โทร 0 2271 6161
Email: prayuth.g@dwr.mail.go.th


นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
โทร 0 2271 6166
Email: -


นายธีระชุณ บุญสิทธิ์

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
โทร 0 2271 6151
Email: teerachun.b@dwr.mail.go.th


นายมงคล หลักเมือง

นายมงคล หลักเมือง
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
โทร 0 2271 6000 ต่อ 6141
Email: mongkol.l@dwr.mail.go.th


นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6131
Email: phoschanan.s@dwr.mail.go.th


นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร 0 2271 6195
Email: nattakan.s@dwr.mail.go.th


นายธงชัย ลิ้มสงวน

นายธงชัย ลิ้มสงวน
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
โทร 0 2298 6287
Email: thongchai.l@dwr.mail.go.th


นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ

นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร 0 2271 6197
Email: chompoonuch.d@dwr.mail.go.thนายโอภาส ถาวร

นายโอภาส ถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
โทร 0 5422 2938
Email: -


นายพิสิทธิ์  ทิพย์โอสถ

นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2
โทร 0 3622 5241 ต่อ 100
Email: pisith.t@dwr.mail.go.th


นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา

นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
โทร 0 4229 0350 ต่อ 201
Email: -


นายชูชาติ นารอง

นายชูชาติ นารอง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
โทร 0 4322 8524
Email: chuchart.n@dwr.mail.go.th


นายพสิษฐ์  เอี๋ยวพานิช

นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
โทร 0 4492 0256 ต่อ 1
Email: phasut.e@dwr.mail.go.th


นายสุมธ  สายทอง

นายสุมธ สายทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
โทร 0 3721 3638 ต่อ 100
Email: soomet.s@dwr.mail.go.th


นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
โทร 0 3233 4989 ต่อ 103
Email: vesarush.s@dwr.mail.go.th


นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก

นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
โทร 0 7425 1156 ต่อ 207
Email: suthat.n@dwr.mail.go.th


นายนิมิตร โคตรบัว

นายนิมิตร โคตรบัว
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
โทร 0 5531 3181-2 ต่อ 191
Email: nimitr.k@dwr.mail.go.th


นายสาธิต รัตนสิงห์

นายสาธิต รัตนสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
โทร 0 7727 2942 ต่อ 109
Email: satit.r@dwr.mail.go.th


นายวิเวช  สุทธิประภา

นายวิเวช สุทธิประภา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
โทร 0 4531 1969 ต่อ 999
Email: wiwech.s@dwr.mail.go.th


shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ