ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ


ผู้บริหารระดับสูง
นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6117
Email: bhadol.t@dwr.mail.go.th


นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6122
Email: nipon.j@dwr.mail.go.th


นายธีระชุณ บุญสิทธิ์

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ / หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
โทร 0 2271 6154
Email: teerachun.b@dwr.mail.go.th


ว่าง

ว่าง
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6154


นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
โทร 0 2271 6262
Email: amonrat.p@dwr.mail.go.th


นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล

นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล
ผู้ตรวจราชการกรม
โทร 0 2271 6194
Email: somboon_32@hotmail.comนายกิตติ  จันทร์ส่อง

นายกิตติ จันทร์ส่อง
เลขานุการกรม
โทร 0 2271 6181
Email: kitti.j@dwr.mail.go.th


นายนิรุติ คูณผล

นายนิรุติ คูณผล
ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ
โทร 0 2271 6171
Email: nirut.k@dwr.mail.go.th


นายประยุทธ์ ไกรปราบ

นายประยุทธ์ ไกรปราบ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
โทร 0 2271 6161
Email: prayuth.g@dwr.mail.go.th


นายนิทัศน์  พรมพันธุ์

นายนิทัศน์ พรมพันธุ์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2
โทร 0 2271 6151
Email: nitas.p@dwr.mail.go.th


นายนเรศ ชมบุญ

นายนเรศ ชมบุญ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร 0 2271 6136
Email: nareschomboon@gmail.com


นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ

นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
โทร 0 2271 6000 ต่อ 6141
Email: pongpat.s@dwr.mail.go.th


นายการุณย์  เปรมวุติ

นายการุณย์ เปรมวุติ
ผู้อำนวยการกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา
โทร 0 2271 6188
Email: karoon.p@dwr.mail.go.th


นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล

นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
โทร 0 2271 6151


นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร 0 2271 6131
Email: phoschanan.s@dwr.mail.go.th


นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร 0 2271 6195
Email: nattakan.s@dwr.mail.go.th


นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ

นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร 0 2271 6197
Email: chompoonuch.d@dwr.mail.go.th


นายธงชัย ลิ้มสงวน

นายธงชัย ลิ้มสงวน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
โทร 0 2298 6287
Email: thongchai.l@dwr.mail.go.thนายโอภาส ถาวร

นายโอภาส ถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1
โทร 0 5422 2938
Email: -


นายพิสิทธิ์  ทิพย์โอสถ

นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
โทร 0 3622 5241 ต่อ 100
Email: pisith.t@dwr.mail.go.th


นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา

นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
โทร 0 4229 0350 ต่อ 201
Email: wichien.s@dwr.mail.go.th


นายชูชาติ นารอง

นายชูชาติ นารอง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4
โทร 0 4322 8524
Email: chuchart.n@dwr.mail.go.th


นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา

นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5
โทร 0 4492 0256 ต่อ 1
Email: chao.s@dwr.mail.go.th


นายสุเมธ  สายทอง

นายสุเมธ สายทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
โทร 0 3721 3638 ต่อ 100
Email: soomet.s@dwr.mail.go.th


นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7
โทร 0 3233 4989 ต่อ 103
Email: vesarush.s@dwr.mail.go.th


นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก

นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8
โทร 0 7425 1156 ต่อ 207
Email: suthat.n@dwr.mail.go.th


นายนิมิตร โคตรบัว

นายนิมิตร โคตรบัว
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9
โทร 0 5531 3181-2 ต่อ 191
Email: nimitr.k@dwr.mail.go.th


นายสาธิต รัตนสิงห์

นายสาธิต รัตนสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10
โทร 0 7727 2942
Email: satit.r@dwr.mail.go.th


นายวิเวช  สุทธิประภา

นายวิเวช สุทธิประภา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
โทร 0 4531 1969 ต่อ 999
Email: wiwech.s@dwr.mail.go.th


shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ