ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ


ผู้บริหารระดับสูง
นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์
นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ
นายสมฤทธิ์  วิไลพรรัตนา
ว่าง
นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์

นายกิตติ  จันทร์ส่อง
นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์
นายการุณย์  เปรมวุติ
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
นางจรรยา ไตรรัตน์
นายประยุทธ์ ไกรปราบ
นายนิรุติ คูณผล
นายธีระชุณ บุญสิทธิ์
นายมงคล หลักเมือง
นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง
นายธงชัย ลิ้มสงวน
ชมพูนุช ดลสุขเลิศ

นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์
นายพิสิทธิ์  ทิพย์โอสถ
นายชูชาติ นารอง
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
นายพสิษฐ์  เอี่ยวพานิช
นายสุมธ  สายทอง
นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์
นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก
นายนิมตร โคตรบัว
นายสาธิต รัตนสิงห์
นายวิเวช  สุทธิประภา
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ