ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ


ผู้บริหารระดับสูง
นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์
นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ
นายเสน่ห์ สาธุธรรม
ว่าง
นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์

นายกิตติ  จันทร์ส่อง
นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์
นายการุณย์  เปรมวุติ
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
นางจรรยา ไตรรัตน์
นายประยุทธ์ ไกรปราบ
นายนิรุติ คูณผล
ว่าง
นายมงคล หลักเมือง
นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง
-
ชมพูนุช ดลสุขเลิศ

นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์
นายพิสิทธิ์  ทิพย์โอสถ
ว่าง
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
นายอดิศักดิ์  จันทรังษี
นายสุมธ  สายทอง
นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์
ว่าง
นายนิมตร โคตรบัว
นายสาธิต รัตนสิงห์
นายวิเวช  สุทธิประภา
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ