การพัฒนาระบบราชการกรมทรัพยากรน้ำ


แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2559-2564) 
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2562
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2561
รายงานผลการประเมินตนเอง (6 เดือน) 2561
รายงานผลการประเมินตนเอง (12 เดือน) 2561
ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองกรมทรัพยากรน้ำ 2561
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2560
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 2560
รายงานผลการประเมินตนเอง 2560 (6 เดือน)
รายงานผลการประเมินตนเอง 2560 (12 เดือน)
ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองกรมทรัพยากรน้ำ 2560
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ