สทภ.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและวางโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบกระจายน้ำ อ่างเก็บน้ำเขาปอ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


15 กันยายน 2564 33 views

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมและวางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ อ่างเก็บน้ำเขาปอ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ เขาปอไปยังแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ หมู่ 5,6,7 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เสริมน้ำต้นทุนให้แก่ราษฎร ในการทำเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค
*** ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนโครงการฯ หรือขอคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โทร 032-334-989 ต่อ 302 ***

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ