สทภ. 7 ตรวจรับงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ. 4 หมู่ที่ 2 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


15 กันยายน 2564 21 views

วันที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ. 4 หมู่ที่ 2 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการขุดลอกและก่อสร้างฝายพร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะในแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ทั้งนี้ดำเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งน้ำไปให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำเป็นการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืน จำนวน 226 ไร่ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ จำนวน 45 ครัวเรือน
*** ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนโครงการฯ หรือขอคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โทร 032-334-989 ต่อ 302 ***

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ