สทภ.7 ประชุมพิจารณาให้ความเห็นกรณีการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดราชบุรี


14 ตุลาคม 2564 21 views

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยส่วนวิชาการ ร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นกรณีการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดราชบุรี ตามที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม แจ้งว่าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ขออนุญาตก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดศาลเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็น ณ ห้องประชุมแควอ้อม ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ