สทภ. 3 ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนและจัดทำกรอบแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซ่าไซต์ แม่น้ำสงครามตอนล่าง


25 พฤศจิกายน 2564 24 views

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
        นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 มอบหมายให้นายไพฑูรย์ เหล่าศรีชัย ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและจัดทำกรอบแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซ่าไซต์ แม่น้ำสงครามตอนล่าง ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม โดยมีนายชัชวาล เอื้อสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม         เป็นประธานดำเนินการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแบบจำลองสมดุลน้ำและคุณภาพน้ำ และเครื่องมือเพื่อใช้ติดตาม วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง เพื่อจะพัฒนาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ วางแผนและตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด “Water Beyond Boundaries” โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน    ตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ