สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่11/2564


25 พฤศจิกายน 2564 47 views

        วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง โดยนายพงศ์เทพ แซ่เฮ้ง ปฏิบ้ติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่11/2564 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง จังหวัดลำปาง นโยบายรัฐบาลด้านการเงินการคลัง หนังสือเวียนเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังและ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดลำปาง รวมถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 การจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564 สำหรับกำหนดจัดประชุมในครั้งต่อไปในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ