สทภ.9 เข้าประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565


24 มกราคม 2565 80 views

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม เข้าประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
เรื่องเพื่อทราบ
1.การปรับปรุงเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการสำคัญในปี 2565-2567
2.ความก้าวหน้าการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนภาคส่วนต่างๆ
3.พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ฤดูแล้ง
ปี 2564/2565 ในพื้นที่จังหวัดแพร่
รวมถึงเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2565(งบกลาง)
2.โครงการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านน้ำ
3.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก ปี 2565 ด้านแหล่งน้ำชุมชน

 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ