ทน.สทภ.2 ตรวจติดตามเร่งรัดผลเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน แหล่งน้ำหนองชัดเชื่อมต่อหนองบังชำแระ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท


24 มกราคม 2565 103 views

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองชัดเชื่อมต่อหนองบัวชำแระ ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน) เพื่อสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ เพื่อให้ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำที่วางไว้ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 2
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ