สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน ครั้งที่ 1/2565


12 พฤษภาคม 2565 98 views

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
       นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ นางสาววรนาถ เกติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
         เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง 
        1) องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำ
        2) กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ
เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง 
        1) การเลือกรองประธานกรรมการลุ่มน้ำ มติเห็นชอบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นรองประธาน คนที่ 1 และ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรองประธาน คนที่ 2 
      2)การเสนอรายชื่อกรรมการลุ่มน้ำเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำใน กนช. มติเห็นชอบ ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน จำนวน 5 ท่านครบทุกภาคส่วน
       3)ร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำ มติเห็นชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางตามที่ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอ
       4)การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนและการพิจารณาพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภัยน้ำท่วมประจำปี มติเห็นชอบ ให้ทุกฝ่ายดำเนินการตาม 13 มาตรการที่ตนเองรับผิดชอบ หากกรณี มีปัญหาที่จะเกิดผลกระทบข้ามจังหวัดภายในลุ่มน้ำสาละวิน ขอให้ประสานกันเพื่อแก้ไขปัญหา 
        เรื่องอื่นๆ จำนวน 1 เรื่อง
        1) การมอบหมายนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.15 น. ณ สวนหมอกคำ รีสอร์ท ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ