ศปว. ร่วมกับ สทภ.1 และ สทภ. 9 จัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2565/2566


12 พฤษภาคม 2565 99 views

      วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และนายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ลงพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2565/2566 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และ ภาค 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
      โดยมีนายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 เข้าร่วมประชุมฯ รับฟังการจัดทำแผนฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนฯ ประจำปี สำเร็จลุล่วงตามปฏิทินการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และ 9 จะได้มีแผนใช้สำหรับการปฏิบัติงานช่วงอุทกภัยและภัยแล้ง ในปี 2565/2566

หน่วยงาน : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ