สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร


16 มิถุนายน 2565 144 views

วันที่  15  มิถุนายน  2565
             นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 มอบหมายให้    นายไพฑูรย์ เหล่าศรีชัย ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประสานเทศบาลตำบลอากาศและผู้นำชุมชนตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามต่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและกำจัดวัชพืชหนองน้ำจั้น บ้านอากาศ หมู่ที่ 10 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ประมาณ 1,850 ไร่ เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ใช้เพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภค ปัจจุบันพื้นที่แหล่งน้ำมีตะกอนทับถม แหล่งน้ำตื้นเขิน และมีวัชพืชหนาแน่น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำ และเพิ่มปริมาณความจุแหล่งน้ำให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรกว่า 800 ไร่ จะสามารถสร้างรายได้ มีเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ในอนาคต

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ