สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร


17 มิถุนายน 2565 134 views

วันที่  17  มิถุนายน  2565
       นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3 ลงพื้นที่ประสานเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปาและผู้นำชุมชนตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามต่อโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบ่อใหญ่ บ้านดอนตาล หมู่ที่ 5 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร แหล่งน้ำ
มีปริมาณน้ำเพียงพอ แต่เนื่องจากการกักเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ ประชาชนยังไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้อย่างทั่วถึงและเต็มประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นแนวทางการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับพื้นที่เกษตร 120 ไร่ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ 35 ครัวเรือน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ