สทภ.1 ประชุมการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังตามภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้ำ


23 มิถุนายน 2565 76 views

วันที่ 23 มิถุนายน 2565
     นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ นายธวัช รัตนกิจ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นประธานการประชุม การปรับโครงสร้างและอัตรากำลัง ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โดยมีผู้บริหารระดับผู้อำนวยการส่วน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และผ่าน Video Conference  เพื่อพิจารณาปริมาณงานของส่วนงาน โดยแยกตามภารกิจของแต่ละส่วนงาน พร้อมตรวจสอบเครื่องจักรกล เครื่องมือ ยานพาหนะ ในการปฏิบัตงานให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งให้เร่งรัดการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา (Timeline) นอกจากนี้ประธานการประชุมฯ ได้เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการทำงานร่วมกันแบบพี่น้อง ด้วยความรักและสามัคคี

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ