สทภ. 5 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกฯ


23 มิถุนายน 2565 64 views

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา   ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน และ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 4/2565 ในโครงการปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านกอกในโครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด บ้านเหนือหมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่โครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานโครงการและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของภาครัฐ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 46 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นักวิชาการเกษตรตำบลปากช่อง ประธานสหกรณ์ฯ ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็น ประชาชนเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ  ร้อยละ 100

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ