สทภ.7 รับฟังความคิดเห็นฯ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 6 และโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย


06 กรกฎาคม 2565 71 views

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มอบหมายให้ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมด้วยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลองดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 6 และโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน ประกอบด้วยนายกองค์การบริการส่วนตำบลอ่างหิน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ พร้อมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำ รวมถึงรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในอนาคต ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้/รับทราบด้วย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ