สอน. ตรวจรับงานงวดสุดท้ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลึก จังหวัดสระแก้ว


05 สิงหาคม 2565 72 views

เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สอน.) โดยนายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมประชุมและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลึก ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ซึ่งโครงการนี้สามารถกักเก็บน้ำได้ 557,000 ลบ.ม. ใช้ในด้านการเกษตรพื้นที่เพาะปลูก 8,150 ไร่ ตลอดจนใช้ในการอุปโภคบริโภคจำนวน 700 ครัวเรือนรอบพื้นที่โครงการฯ

หน่วยงาน : สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ