สทภ. 1 ร่วมออกพื้นที่สำรวจ/ตรวจสอบ/ชี้แนวเขต ในพื้นที่ป่าไม้


10 สิงหาคม 2565 79 views

 วันที่ 9 สิงหาคม 2565
     นายโอภาส ถาวรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สปล.สาละวิน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 1 (ม่วงต๊อบ)  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน สำนักจัดการป่าไม้ที่ 1  สาขาแม่ฮ่องสอน ออกสำรวจ/ตรวจสอบสภาพ/ชี้แนวเขต ในพื้นที่ป่าไม้ (โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำที่ได้ดำเนินการไปแล้ว) พื้นที่อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน รวม 9 โครงการ เพื่อประกอบคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 และเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ