สทภ.1 ยกกำลังเอ็กซ์ มุ่งเน้นออกกำลังกาย สร้างสุขภาพ ปรับตัวและปรับชีวิตวิถีใหม่ New normal


10 สิงหาคม 2565 111 views

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้นางสาวสุพัดสอน สีมืด ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายเพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ โดยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ ทั้งนี้ การออกกำลังกายเป็นหนึ่งในแนวทางการปรับตัววิถีใหม่ที่สำคัญ ภายใต้นโยบาย ทส. ยกกำลังเอ็กซ์ ของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยกให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการปรับตัวและฟื้นฟู โดยให้ความสำคัญกับการปรับตัวและปรับชีวิตของบุคลากรในการดำรงชีวิตใหม่ เพิ่มความระมัดระวังและดูแลสุขภาพ ให้สามารถรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพื่อมีแรงกายและแรงใจที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมต่อไป 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ