สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ขอเผยแพร่และอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสารานุกรมไทยของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน


11 สิงหาคม 2565 188 views

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ขอเผยแพร่และอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสารานุกรมไทยของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
- เว็บไซต์มูลนิธิฯ : https://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/saranugrom.htm
- Facebook มูลนิธิฯ : https://www.facebook.com/saranukrom/

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง