สทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก


23 กันยายน 2565 76 views

          วันที่ 19 – 23 กันยายน 2565 นายชูชาติ นารอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ได้มอบหมายให้ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 ขอนแก่น   ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 29 แหล่งน้ำ ในเขตจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบซ่อมแซมเสาวัดระดับน้ำ ให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมพนักงานอ่านข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา เพื่อซักซ้อมและให้ความรู้ในการอ่านค่าระดับน้ำจากเสาวัดระดับน้ำ ที่ติดตั้งบริเวณจุดตรวจวัดและการรายงานผลการตรวจวัดเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงปริมาณน้ำในแหล่งน้ำที่มีในปัจจุบัน และใช้ข้อมูลในการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ