สทน.2 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤติน้ำท่วม ตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


05 ตุลาคม 2565 99 views

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการสูบน้ำเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 1,620 ลบ.ม./ชม. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ที่ 2853/2565 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ร่วมเป็นคณะทำงานในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยจังหวัดสระบุรี
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน ขอขอบพระคุณ ท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ห่วงใยดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ