กอน. ร่วมหารือโครงการเสริมสร้างความสามารถในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและฟื้นฟูระบบนิเวศในเขตเมือง (URBAN)


24 พฤศจิกายน 2565 73 views

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (กอน.) พร้อมด้วยนายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ หารือโครงการเสริมสร้างความสามารถในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและฟื้นฟูระบบนิเวศในเขตเมือง (URBAN) ร่วมกับผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) โดยมีเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ โครงการ URBAN ถือเป็นโครงการที่ IUCN และ หน่วยงานร่วมดำเนินการของไทยพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่เมือง ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำเป็นองค์กรร่วมดำเนินการฝ่ายรัฐ (Political Partner) มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีกำหนดประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off meeting) ในเดือนมกราคม 2566

ภาพบรรยากาศ

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ