ทส. ทน. สทน.11 ประสานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำสบเเม่น้ำมูลชี เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


25 พฤศจิกายน 2565 58 views

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยนายอุทิศ คำมั่น ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อประสานข้อมูลสถานภาพทางกายภาพและชีวภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำสบเม่น้ำมูลชี เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ บ้านจานตะโนน บ้านหนองบ่อ และบ้านท่าสนามชัย โดยมีผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนข้อมูล พร้อมได้สำรวจแหล่งน้ำที่มีพื้นที่เชื่อมกับสบเเม่น้ำมูลชี เช่น กุดจอก กุดปลาเค้า และกุดวังช้าง เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานภารกิจพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ