ทส.ทน.สทน.11 เข้าสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคนอกเขต กปภ.(พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ฤดูแล้ง ปี 2566


31 มกราคม 2566 92 views

นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือภาวะวิกฤตน้ำ เข้าสำรวจพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อปท.ตำบลโคกสำราญ ตำบลบุ่งค้า และตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งด้านอุปโภค บริโภค ตรวจสอบพื้นที่แหล่งเก็บกักน้ำสำรองในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบเพื่อการเกษตร นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)(ประปาท้องถิ่น) การเกษตรนอกเขตชลประทาน พร้อมกับลงพื้นที่จริง ณ ตำบลโคกสำราญ ตำบลบุ่งค้า และตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 3 ตำบล

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ