“ห้องสมุดกรีนดิจิทัล” (Green Digital Library)


09 กุมภาพันธ์ 2566 526 views

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ประชาชน เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเน้นการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่ โดยได้จัดทำ ระบบห้องสมุดออนไลน์ Mobile Application “ห้องสมุดกรีนดิจิทัล” (Green Digital Library) ทั้งในระบบ iOS และ Android  
ระบบ Green Digital Library ได้มีการรวบรวมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมาไว้ในที่เดียว ครอบคลุมสื่อสมัยใหม่จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ระบบ E-Library ที่มี Digital Content ให้อ่านฟรีจำนวนมาก ซึ่งในคลังดิจิทัล จะมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ของหน่วยงานดังต่อไปนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 
สามารถเข้าถึงได้ที่
Website : https://greendigitallibrary.deqp.go.th/
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bookdose.deqp
iOS : https://apps.apple.com/us/app/green-digital-library/id1447222604?ls=1

shadow

การค้นหาขั้นสูง