สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและประเมินราคารื้อถอนระบบประปาหมู่บ้าน ที่ชำรุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้วเพื่อรื้อถอน/จำหน่าย


10 กุมภาพันธ์ 2566 162 views

     สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและประเมินราคารื้อถอนระบบประปาหมู่บ้าน ที่ชำรุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้วเพื่อรื้อถอน/จำหน่าย
     ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มอบหมายส่วนการจัดสรรน้ำ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและประเมินราคา รื้อถอนระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้ว เพื่อรื้อถอน/จำหน่าย ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 6 แห่ง และจังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 แห่ง
     เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านมีสภาพชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมหรือไม่ใช้งานแล้ว ทำให้ไม่สามารถถ่ายโอนให้อปท.ได้ วัตถุประสงค์ของ โครงการฯ เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านประกอบการ รื้อถอนตามแบบฟอร์มของกรมธนารักษ์ และประมาณราคาค่ารื้อถอนสำหรับประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณ ต่อไป     
 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง