สทน.4 ลงพื้นที่จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตาม พรบ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


24 กุมภาพันธ์ 2566 175 views

วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 นายชูชาติ นารอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ มอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ ร้อยเอ็ด จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (ก่อนสำรวจเพื่อการออกแบบ) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี อำเภอโพนทราย  อำเภอปทุมรัตต์  อำเภอพนมไพร  และอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน โครงการ  ดังนี้

1.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกุดแคนสาธารณะประโยชน์พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)
2.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเขมร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
3.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหินตั้ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
4.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนากลาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
5.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยนำเสนอรูปแบบและวิธีดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น  ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ   ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ จำนวน 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 306 คน

สรุปผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ซักถามข้อสงสัย รวมถึงวิเคราะห์รูปแบบวิธีการดำเนินงาน และผลกระทบจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปความต้องการของประชาชน  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 กรมทรัพยากรน้ำ สามารถดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตามความประสงค์ของประชาชนในพื้นที่โดยไม่มีผู้คัดค้าน   ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 จะได้นำข้อเสนอแนะและความต้องการจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการสำรวจออกแบบ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง