สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 พิจารณาการตรวจรับงานโครงการจ้างซ่อมแชมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว และ 30 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง


08 มีนาคม 2566 117 views

     วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มอบหมายนางวริยา สจิรวัฒนากุล ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้จัดการ บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ส่งมอบเครื่องสูบน้ำพร้อมทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองระบายน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
     ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการดำเนินงานคิดเป็น 100% การซ่อมแชมเป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดตามสัญญาจ้าง การดำเนินเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพิ่มเติม

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง