สทน.10 ร่วมประชุมเปิดตัวโครงการเสริมสร้างความสามารถของเมืองและธรรมชาติในการตั้งรับ ปรับตัวต่อผลกระทบจากวิกฤติสภาพภูมิอากาศ


15 มีนาคม 2566 84 views

15 มีนาคม 2566  นายสาธิต  รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 มอบหมายให้ นายไพศาล  ดำด้วง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 สุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ และส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเปิดตัวโครงการเสริมสร้างความสามารถของเมืองและธรรมชาติในการตั้งรับ ปรับตัวต่อผลกระทบจากวิกฤติสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างเมืองและภูมินิเวศโดยรอบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวงกว้าง และสามารถจัดการความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยการประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน หรือ Nature-based Solutions (NbS) โดยมีนายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง