สทน. 1 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 18 แห่ง (Mission Area 18 จุด)


17 มีนาคม 2566 86 views

วันที่ 17 มีนาคม 2566
        นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในหน่วยงาน จัดประชุมเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 และผ่านระบบทางไกล ( Video Conference ) โดยมีแผนปฏิบัติการเตรียมการในภาวะน้ำแล้ง 18 แห่ง (Mission Area 18 จุด) ครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในที่ประชุมประธาน กำหนดแนวทางและมอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ดังนี้
1.ส่วนการจัดสรรน้ำที่ 1 - 2 จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยกำหนดแผนพร้อมรับมือ สถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึงวางแผนเฉพาะหน้า ได้แก่ การวางแผนกำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำใน Area 18 จุด และการเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนโดยเตรียมน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด จำนวน 10,000 ขวด 
2.ส่วนสำรวจและออกแบบ และส่วนพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ จัดทำแผนเร่งดำเนินการโครงการก่อสร้าง เพื่อเป็นการเพิ่มน้ำต้นทุน (Supply side) ในพื้นที่ Area 18 จุด
3.ส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบอาคารเก็บกักน้ำที่ชำรุด เสียหายให้ทำแผนการซ่อมบำรุง เพื่อให้การรองรับกักเก็บน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 – 4 จัดทำแผ่บพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำในครัวเรือน และการปลูกพืชใช้น้ำน้อยสำหรับพื้นที่การเกษตรทุกพื้นที่ครอบคลุม Area 18 จุด
5.ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 – 4 ดำเนินการสำรวจ ติดตาม ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับพื้นที่ Area 18 จุด
           ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการรับสถานการณ์ภัยแล้ง และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งในความรับผิดชอบของ สำนักงานทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ