ทน.สทน.2 ตรวจติดตามเร่งรัดผลเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานแหล่งน้ำแก้มลิง ม.2 เชื่อมต่อคลองน้ำชุ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.2 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์


19 เมษายน 2566 111 views

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 มอบหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงานลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อคลองน้ำชุ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน) เพื่อสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทั้งนี้ เพื่อให้ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดในสัญญาจ้างและให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำที่วางไว้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีความจุเก็บกัก 0.2197 ล้านลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ 340 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 660 ไร่

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
shadow

การค้นหาขั้นสูง