วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ เพื่อใช้อุปโภค - บริโภค ในพระตำหนักธงน้อย จังหวัดน่าน


17 พฤษภาคม 2566 109 views

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสมฤทธิ์ วิไลพรวัฒนา คณะที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ เพื่อใช้อุปโภค - บริโภค ในพระตำหนักธงน้อย จังหวัดน่านโดยมีนายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 และนายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 และ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ได้นำเสนอข้อมูลสภาพข้อมูลพื้นฐานทั่วไป สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการและแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภค ในพระตำหนักธงน้อย ตลอดจนถึงวิธีการบำรุงรักษา เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ทั้งนี้ เลขานุการ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายและแนวทางดำเนินการโดยให้กรมทรัพยากรน้ำเพิ่มปริมาณน้ำในสระน้ำของพระตำหนักธงน้อย โดยการสูบน้ำจากแม่น้ำน่านด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้น้ำมีระบบการหมุนเวียนในการแก้ปัญหาสนิมเหล็กที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง